top of page

Podmínky ochrany osobních údajů

Velmi nás těší Váš zájem o naši společnost. Ochranu Vašich osobních údajů bereme velmi vážně, a proto bychom Vás v souvislosti s GDPR rádi informovali co nejúplněji o zpracování Vašich dat.
 
Nakládání s osobními údaji jako je jméno, adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo týkající se osoby (subjektu údajů) podléhá Nařízení EU 2016/679 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů = GDPR) platného od 25.5. 2018. Zpracování osobních údajů vždy probíhá v souladu s GDPR a v souladu se Zásadami o ochraně údajů platnými pro společnost kytky k sežrání.

Prostřednictvím těchto Zásad ochrany osobních údajů se snažíme informovat naše zákazníky a veřejnost o povaze, rozsahu a účelu zpracování a shromažďování osobních údajů. Osoby, kterých se to týká, jsou navíc informovány o svých právech v rámci Zásad ochrany osobních údajů.


1. Vymezení pojmů:

a. Osobní údaje jsou všechny informace, které se vztahují na identifikovanou nebo identifikovatelnou fyzickou osobu (dále jen "subjekt údajů"). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. 

b. Subjekt údajů je každá identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou správcem zpracovávána a shromažďována. 

c. Zpracování osobních údajů je jakýkoli úkon nebo soubor úkonů, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo pomocí jiných prostředků. Zpracováním se rozumí zejména shromažďování, zaznamenání, uspořádání, strukturování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, nahlédnutí, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace. 

d. Správce nebo zpracovatel údajů je každá fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, subjekt nebo orgán, který sám nebo ve shodě s ostatními rozhoduje o účelu a způsobu zpracování osobních údajů. Pokud jsou účely a prostředky tohoto zpracování dány unijním právem nebo právem členských států, pak může správce, resp. mohou být stanovena určitá kritéria jeho označení dle unijního práva nebo práva členských států. 

e. Souhlas je jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů. 

 

2. Obsah a účel zpracování osobních dat

Získávání údajů při návštěvě stránek

Při návštěvě internetové stránky www.kytkyksezrani.cz se automaticky pomocí internetového prohlížeče odešlou data této internetové stránky a budou na 365 dní uložena v databance zpracovatele dat. Jedná se o následující údaje:

 • IP-adresa koncového zařízení návštěvníka,

 • Datum a čas přístupu návštěvníka,

 • Jméno a URL návštěvníkem vyvolané stránky,

 • Internetová stránka, ze které se návštěvník na stránku dostal (tzv. referenční URL),

 • Prohlížeč a provozní systém koncového zařízení návštěvníka, stejně tak název návštěvníkem použitého poskytovatele internetového připojení.

 

Zpracování těchto osobních údajů je odůvodněno dle GDPR. Společnost kytky ksežrání má oprávněný zájem na zpracování údajů k těmto účelům:

 • rychle vytvářet spojení na webové stránky společnosti,

 • umožnit uživatelsky přívětivé používání webových stránek,

 • identifikovat a zajistit bezpečnost a stabilitu systémů a

 • usnadnit a zlepšit správu webových stránek.

 

b. Získávání údajů při registraci a nákupu

Pro účely registrace a nákupu jsou shromažďovány a zpracovávány údaje o předmětu nákupu, nákupním košíku, jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, pokud je zpracování k plnění smlouvy nezbytné nebo zákazník se zpracováním souhlasil.

Zpracování výše uvedených osobních údajů a jejich uložení do databáze správce a zpracovatele slouží pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Správcem údajů je provozovatel webových stránek

www.kytkyksezrani.cz, Ondřej Chabera, se sídlem Pod Aritmou 550, 160 00 Praha, IČ: 04730381.

 

3. Doba uchovávání údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Osobní údaje v tištěné podobě se likvidují po vyexpedování objednávky zákazníkovi.

 

4. Subjekt údajů a jeho práva

 • V případě, že by se subjekt údajů domníval, že správce údajů nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromí nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele: 

a. o vysvětlení,

b. o informace, jaké osobní údaje se zpracovávají,

c. o opravu, aktualizaci nebo výmaz osobních údajů

d. aby byl odstraněn takto vzniklý stav.

 • Subjekt údajů má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv s účinkem do budoucna odvolat. Odvolání souhlasu lze sdělit e-mailem na ondrej@kytkyksezrani.cz, nebo telefonicky na tel. čísle 603 773 843. Odvolání nemá vliv na zákonnost zpracování údajů, které proběhlo na základě souhlasu do obdržení odvolání. 

 • Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce údajů povinen tuto informaci předat.

 • Pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracování jeho osobních údajů je protiprávní, může podat stížnost Úřadu na ochranu osobních údajů.

 

5. Použití cookies

Na webových stránkách www.kytkyksezrani.cz se používají cookies. Jedná se o datové pakety, které se přenáší prostřednictvím webového prohlížeče návštěvníka na použité zařízení (PC, notebook, tablet, smartphone atd.). Soubory cookies nemohou způsobit poškození použitých zařízení. Zejména neobsahují žádné viry, ani jiný škodlivý software. V cookies se ukládají informace, z nichž každá vede ke spojení s konkrétním používaným zařízením. Za žádných okolností provozovatel Ondřej Chabera nemůže okamžitě získat informace o totožnosti návštěvníka na webových stránkách.

Mnoho postupů v e-commerce je bez cookies nerealizovatelných. Tak je např. při online-nakupování virtuální nákupní košík zpravidla provozován s cookies.
U všech běžných prohlížečů lze v možnostech volby nastavení použití cookie přizpůsobit vlastnímu přání. 

 

10. Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics - službu pro webovou analýzu společnosti Google Inc. (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043). Google Analytics používá cookies, která budou uložena na  počítači návštěvníka webu, a která umožní analýzu užívání webové stránky www.kytkyksezrani.cz.

Vygenerované informace (včetně IP-adresy, přičemž za účelem její anonymizace prostřednictvím “_anonymizelp()” není na Google Analytics předáváno posledních 8 znaků) budou přeneseny na server Google v USA a tam uloženy. Google pak tyto informace použije k vyhodnocení používání této webové stránky návštěvníkem, sestaví zprávu o aktivitách na webové stránce pro jejího provozovatele, stejně jako o dalších službách spojených s užíváním webové stránky nebo internetu. Také budou Googlem tyto informace případně předány třetím osobám, pakliže je to zákonem předepsáno nebo pokud jsou tyto ke zpracování údajů společností Google pověřeny. Google nebude v žádném případě spojovat IP-adresu návštěvníka s jinými svými daty.

Instalaci cookies může návštěvník prostřednictvím nastavení softwaru svého prohlížeče vyloučit; v tomto případě ale upozorňujeme na to, že pak případně nebude možné plně využít veškeré funkce webové stránky www.kytkyksezrani.cz. Prostřednictvím použití této webové stránky vyjadřuje návštěvník svůj souhlas se zpracováním svých údajů společností Google právě popsaným způsobem a k shora uvedenému účelu. Pokud návštěvník nechce, aby byly informace o návštěvě stránky přenášeny na Google Analytics, může si zde (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout/index.html?hl=cz ) stáhnout deaktivační Add-on pro internetový prohlížeč.

 

11. SSL

Při přenosu dat používáme tzv. SSL-bezpečnostní systém (Secure Socket Layer) ve spojení s 128-bitovým kódováním. Tato technika skýtá nejvyšší bezpečnost a je proto používána např. bankami při ochraně osobních údajů v rámci online-bankingu. Námi nabízená možnost platby platební kartou je právě popsanými bezpečnostními standardy zcela chráněna. To, že jsou Vaše údaje přenášeny zakódovaně, poznáte na zobrazení symbolu uzamčeného zámku nebo klíče ve spodní části stránky Vašeho prohlížeče.

Rysarna RGB 300 DPI.jpg

by kytky k sežrání

bottom of page